top of page

Yksityisyys ja tietosuoja

Sign Up Print Oy TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU)

mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja.

1. Rekisterinpitäjä

Sign Up Print Oy

Veckjärventie 33, 06150 Porvoo

LY tunnus:2610841-5

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Toimitusjohtaja Niclas Ahlgren, 0400 93 23 93 niclas@supp.fi

Rekisterin nimi ja tietosisältö: Sign Up Print Oy:n asiakasrekisteri (”Asiakasrekisteri”).

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat vanhat, nykyiset sekä potentiaaliset asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, kuten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

 • palveluiden tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen

 • laskutus, perintä ja asiakastapahtumien varmentaminen

 • mainonnan kohdentaminen

 • palveluita koskeva analysointi ja tilastointi

 • asiakasviestintä, markkinointi ja mainonta

 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Asiakkaan perustiedot, kuten koko nimi, osoite

 • omasta tai yrityksen puolesta toimivan henkilön henkilötunnus ja mahdollisesti yritystunnus luotettavaa tunnistamista varten

 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

 • asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten asiakkaalle tehdyt tarjoukset

 • lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

 • palvelujen muut tapahtumatiedot

 • reklamaatiot ja niiden käsittelytiedot

 • joissain tapauksissa luottotiedot ja muut taloudelliset tiedot maksukyvyn arvioimista varten

 • tilastollista asiakastietoa ostetuista tuotteista ja palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen niclas@supp.fi

 

Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Suoramarkkinointikielto: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Suostumuksen peruuttaminen: Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 

Valitus päätöksestä tietosuojavaltuutetulle: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Sign Up Print Oy:n ulkopuolelle.

 

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Tietoja ei kuitenkaan siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

bottom of page