top of page

Intimitet och dataskyddspolicy

Sign Up Print Oy DATASKYDDSPOLICY

Sammansatt dataskyddspolicy och informationsdokument som är i enlighet med dataskyddslagen och Europeiska Unionens allmänna uppgiftsskyddsförordning (2016/679/EU).

 

 1. REGISTERANSVARIG

Sign Up Print Oy

Veckjärvivägen 33, 06150 Borgå

FO-nummer: 2610841-5 

Kontaktperson i dataskyddsärenden

Verkställande direktör Niclas Ahlgren, 0400 93 23 93

niclas@supp.fi

REGISTRETS NAMN OCH INFORMATIONSINNEHÅLL: Sign Up Print Oy:s kundregister (”Kundregister”).

    2 .Registrerade

I registret finns gamla, aktiva samt potentiella kunder.

    3. Användningsändamål av personuppgifter

Principer för registerföring:

 • Personuppgifter behandlas på basis av registrerad kundrelation

 • Personuppgifter behandlas enligt samtycke

Personuppgifter behandlas endast för ändamål som definierats i förhand, som t.ex.:

 • Skötsel och utveckling av kundrelation

 • Producering, erbjudande, utveckling, förbättring och skyddande av tjänster

 • Fakturering, inkasso samt bekräftande av kundtransaktioner

 • Målinriktning av reklam

 • Analys och statistik av tjänster

 • Kundkommunikation, marknadsföring samt reklam

 • Andra motsvarande användningsändamål

Vi använder inte informationen för automatisk beslutsfattning eller profilering.

    4. Personuppgifter som lagras i registret

Kundregistret innehåller följande information:

 • Kundens grundläggande uppgifter, som namnet i sin helhet, adress

 • Personnummer för person som agerar för sin egen eller sitt företags del samt möjligtvis FO-nummer för pålitlig identifiering

 • Information relaterad till fakturering och inkasso

 • Information relaterad till kundförhållande och avtalsförhållande, som t.ex. offerter

 • Tillståndsuppgifter och förbud, som t.ex. marknadsföringstillstånd och marknadsföringsförbud

 • Tjänsternas övriga transaktionsinformation

 • Reklamationer och hanteringsinformation för dessa

 • I vissa fall kreditinformation och övrig finansiell information för övervägande av betalningsförmåga

 • Statistisk kundinformation över köpta produkter och tjänster.                                                                                                                                                        5. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter, begäranden gällande användning av dessa skall göras till adressen niclas@supp.fi

Rätt till insyn: Den registrerade kan kontrollera personuppgifterna vi lagrat.

Rätt till korrigering av information: Den registrerade kan be att felaktig eller bristfällig information gällande denne korrigeras.

Invändningsrätt: Den registrerade kan kräva att personuppgifterna inte får användas ifall denne anser att personuppgifterna behandlats lagstridigt.

Förbud mot direktmarknadsföring: Den registrerade har rätt att förbjuda användning av informationen för direktmarknadsföringsändamål.

Strykningsrätt: Den registrerade kan kräva att informationen stryks ur registret ifall informationshanteringen inte är nödvändig. Vi behandlar strykningsbegäran varefter vi antingen stryker informationen eller anmäler en skälig orsak varför informationen inte kan strykas.
Det bör noteras att registerföraren kan ha en lagstadgad eller annan rätt att inte stryka begärda informationen. Registerföraren är skyldig att spara bokföringsmaterialet i enlighet med definierade tiden (10 år) på basis av Bokföringslagen (kapitel 2, 10 §). På grund av detta, kan material relaterat till bokföring inte strykas innan tidsfristen löpt ut.

Återkallande av samty>https://tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter

    6. Ordinarie informationskällor

Kundinformationen fås vanligtvis:

 • Av kunden själv då kundförhållandet skapas

 • Av kunden själv via ett webformulär                                                                                                                                                                                              7.Överlåtande av information

Informationen överlåts inte utanför Sign Up Print Oy för marknadsföringsändamål.

    8. Varaktighet av hantering

 • Personuppgifter behandlas i regel så länge som kundförhållandet är i kraft.                                                                                                                9.Tillgång till personuppgifter

Registerföraren och dess medarbetare behandlar personuppgifterna. Vi kan även utkontraktera behandling av personuppgifter delvis till en tredje part, då garanterar vi med avtalsmässiga arrangemang att personuppgifterna behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning och i övrigt på lämpligt vis. Informationen överförs dock inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

bottom of page